శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-కంటికి నిద్ర వచ్చునే?

కంటికి నిద్ర వచ్చునే?

   పాండవులకు రాజ్యభాగం ఇచ్చిన తరవాత వారొకపట్టణం కట్టుకున్నారు, మయుడనేవాడు ఒక సభాభవనాన్నీ నిర్మించి ఇచ్చాడు. ఆ భవనాన్ని చూడ్డానికని రాజసూయం ఐపోయిన తరవాత దుర్యోధనుడు,శకుని ఉండిపోయారు.

” అట దుర్యోధనుండు శకునియుం దానును సభాభవనంబు జూచు వేడుక నందుగొన్ని దినంబులుండి యొక్కనాడు………………………..విమల మణిస్థలంబు జలాశయంబుగా వగచి పరిధానంబెగ ద్రోచికుని స్పటిక దీప్తి జాలపరివృతంబైన జలాశయంబు స్థలంబుగా జూచి కట్టిన పుట్టంబు దడియం జొచ్చి క్రమ్మఱిన వానింజూచి పాంచాలియు బాండు కుమారులు నగిరంత” సభా ప.ఆశా.2…86

సాధారణ నేలను జలాశయంగా అనుకుని పంచ ఎగ్గట్టి, జలాశయాన్ని మామూలు నేల అనుకుని అడుగేస్తే పంచె తడిసింది దీన్ని చూసి పాండవులు పాంచాలి నవ్వేరు.

ఇది తెలిసి ధర్మరాజు భీముని చేత పొడిబట్టలు దుర్యోధనునికి అందజేశాడన్నారు.ఇది కవిత్రయం మాట.

కాని సుయోధనుడు ఏం జరొగిందో వివరంగా తండ్రికి ఇలా చెప్పుకున్నాడు. ”నిర్మల స్ఫటిక శిలా నిర్మితంబై……………………….జలబుద్ధింజేసి బరిధానోత్కరణంబు సేసి విమలశిలాతలబుద్ధి నుదకపూర్ణంబున వాపి సొచ్చి కట్టిన పుట్టంబు దడియం ద్రెళ్ళిన నన్నుంజూచి వృకోదరుండు నగియె. దానినంతయు నెఱింగి ధర్మరాజచోదితులైన కింకరులు నాకు పరిధానంబు దెచ్చి యిచ్చిరి మఱియు……..యనేక సహస్ర విలాసినీపరివృతయయి యున్న ద్రౌపది నగియె నంత నకుల సహదేవులు పఱతెంచి యిదె వాకిలి ఇట వచ్చునది యని నన్నుం దోడ్కొనిపోయిరట్టి సభాప్రలంభంబు నాకు హృదయశల్యంబయి యున్నయది.” సభా ప.ఆశా2….140

స్పటిశిలామయమైన ప్రదేశంలో నీరుందనుకుని పంచె ఎగగట్టేను, మరోచోట మామూలు ప్రదేశమని కాలేస్తే నీటితో పంచె తడిసింది, అది చూచి భీముడు నవ్వేడు. అంతా తెలిసిన ధర్మరాజు సేవకులతో పొడిబట్టలు పంపేడు. ఆ తరవాత అనేకవేల చెలికత్తెలతో ఉన్న ద్రౌపది నవ్వింది అని చెప్పుకున్నాడు.

   ముందు వ్యాసుడు చెప్పినదానికి దీనికి కొంత తేడా ఉంది గమనించారా? వ్యాసుడు పాండవులు,ద్రౌపది నవ్వేరన్నారు,దుర్యోధనుడు భీముడు నవ్వేడు, ఆతరవాత ద్రౌపది చెలికత్తెలతో ఉన్నది నవ్వింది,నకులసహదేవులు దారి చూపించారు. అన్నాడు. ఇందులో ఏది నిజం? రెండూ నిజమే ఎలాగంటే ఇద్దరు చెప్పినదానిలోనూ ధర్మరాజు లేడు. దుర్యోధనుడు చెప్పినదానిలో నకులసహదేవులు దారి చూపారన్నాడు. మిగిలినవారు ఇద్దరు వాళ్ళు భీముడు,అర్జునుడు. ద్రౌపది నవ్విందని ఇద్దరిమాటా. అసలు దుర్యోధనునికి బాధ కలిగించినది భీముని నవ్వేగాని ద్రౌపది నవ్వు కాదు 🙂

ఎందుకంటే

కంటికి నిద్రవచ్చునే సుఖంబగునే రతికేళి జిహ్వకున్
వంటకమిందునే, ఇతర వైభవముల్ పదివేలు మానసం
బంటునె, మానుషంబుగలయట్టి మనుష్యున కెంతవానికిన్
గంటకుడైన శాత్రవు డొకండు తనంతటివాడు గల్గినన్ (కాశీఖండం.)

కంటి మీద కునుకొస్తుందా? రతికేళి సుఖంగా ఉంటుందా? రుచికరమైన వంటకం జిహ్వకు రుచిగా తోస్తుందా? అంతెందుకు పదివేల వైభవాలు మనసుకి పడతాయా? పౌరుషం కలిగినవారికి, తనంతవాడైన శత్రువు కనపడితే?

అంతటి శత్రువు కలిగితే పైవన్నీ కనపడవని తాత్పర్యం. 🙂

అందుకే బలవంతుడైన శత్రువు, భీముని నవ్వు దుర్యోధనుని అంతగా బాధించింది.

కంటికి నిద్ర వచ్చునే…… 🙂

ప్రకటనలు

6 thoughts on “శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-కంటికి నిద్ర వచ్చునే?

 1. బావుందండి మీ బ్లాగు లో మహాభారతం మీద చర్చ 🙂 సినిమాలలో, సీరియల్ లో ద్రౌపది పక పకా నవ్వినట్లు చూసినట్లు . ఆశ్చర్యం అనిపించేది ద్రౌపది ఇలా ఎలా నవ్విందని . DG గారు, నేను కొత్తగా వింటున్నాను కృష్ణుడు నవ్వాడని . just out of curiosity: ఏ పుస్తకమండీ అది?

  మెచ్చుకోండి

  • Chandrika గారు,
   అందరూ నవ్వేరు,ఆవిడా నవ్వింది. నిజానికి దుర్యోధనుడు తండ్రితో చెప్పుకున్న దానిలో బాధ కలిగించినది భీముని నవ్వే అనిపిస్తుంది, దానికి ద్రౌపది నవ్వు తోడయిందంతే….. అందుకే కంటికి నిద్ర వచ్చునే…. అలా వాపోయాడు దుర్యోధనుడు. దుర్యోధనుడు తండ్రి దగ్గర ఏకాంతంలో ఇలా వాపోయాడు, అప్పుడు చెప్పేది నిజమే….అబద్ధానికి తావులేదు, అందునా ధృతరాష్ట్రుని ఒక పనికి ఒప్పించడానికి చెబుతున్న సమయం అది…
   ధన్యవాదాలు.

   మెచ్చుకున్నవారు 1 వ్యక్తి

 2. శర్మ గారు
  ఇది పూర్తిగా నిజం కాదని నేను అనుకుంటున్నానండి. తమ్ముళ్ళూ ద్రౌపదీ నవ్వుతూంటే యుధిష్టిరుడు వద్దని తీవ్రంగా వారిస్తాడు. వాళ్ళు వెంఠనే నోర్లు కట్టేసుకుంటారు. అక్కడే ఉన్న జగన్నాధుడు మాత్రం కావాలని పంచె నోటికి అడ్డం పెట్టుకుని మరీ మరీ నవ్వుతాడు. అది చూసి ధర్మజుడు ఏమీ అనడు ఎందుకంటే అటువైపు ఉన్నవాడు జగన్నాధుడు. ఆయనని వద్దనే వారెవరు? ఆయన నవ్వడం చూసి మరోసారి పాండవులు (ధర్మరాజు మినహా) ద్రౌపది ఈ సారి ధైర్యంతో మళ్ళీ నవ్వుతారు. అలా కృష్ణుడే ఈ జగడానికంతటికీ కారణం. అలా నవ్వకపోతే మరోసారి పాచికలాడ్డం కుదరదు, యుద్ధం రాదు, జన క్షయం జరగదు ధర్మ రక్షణ కోసం తానెత్తిన అవతారం ఉపయోగం లేదు. అప్పుడు గురువుగారు దీనికోసం సంభవామి యుగే యుగే అన్నట్టూ మరో జన్మ ఎత్తాలి. అమ్మా, అంత త్వరగా పోనిస్తాడా ఎత్తిన జన్మ సార్ధకం కాకుండా? దానికోసమే ఆయన కావాలని పంచె నోటికి అడ్డం పెట్టుకుని మరీ మరీ నవ్వుతాడు. ఇటువంటిదే మరో సంఘఠన అర్జునుణ్ణి పద్మవ్యూహం నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్ళడం. అలా తీసుకెళ్లకపోతే అభిమన్యుడు చావడు. వాడొక్కడి కొసం మరో జన్మ ఎత్తాలి. అబ్బో ఇలాంటివి భారతంలో అడుక్కొకటి ఉంది. చదివి అర్ధం చేసుకోవాలే గనీ ఇందులో అసలు యుద్ధానికి అన్నింటికీ ఆయనే కారణం. చివరకి జీవితంలో ఎప్పుడు అబద్ధం ఆడని ధర్మజుడి నోట్లోంచే ఆయన అబద్ధం చెప్పిస్తాడు. ఆయనకి చేతకానిదేముంది?

  అందుకే ఆయన నవ్వుని పోతన – అనేక మాయా విశేషాలతోనూ, భట్టాత్తిరిగారు నారాయణీయంలో ఆయన రూపాన్ని – త్వద్రూప మాశ్చర్యతో ప్యాశ్చర్యం – అంటూ పోల్చారు.

  మెచ్చుకోండి

  • DGగారు,

   ధర్మరాజక్కడ లేడని కవిత్రయం మాటా, దుర్యోధనుని మాట కూడా కదండీ! దుర్యోధనుని మాట నమ్మచ్చు,నమ్మాలి కూడా! పొడి బట్టలు తెప్పించి దుర్యోధనునికి ఇప్పించే ఏర్పాటు చేసినవాడు. నకుల సహదేవులు ఇదె ద్వారమని వచ్చి దారి చూపినవారు, ఇక మిగిలినవారు భీముడు,అర్జునుడే కదండీ! వాళ్ళలో అర్జునుని నవ్వంటే దుర్యోధనుడికి పెద్ద లేక్కలేనిమాటే! ఇక మిగిలింది భీముడు, చిన్నప్పటినుంచీ ఇద్దరికి ఉప్పూ నిప్పేకదా! ఆ నవ్వే బాధ పెట్టింది దుర్యోధనుని. 🙂

   ఇక శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ వున్నాడన్నమాట నాకు కొత్తే. అలా అవసరానికి, అంటే కృష్ణుని లీల చెప్పడానికి భట్టాత్తిరిగారు రాసి ఉండచ్చు, కాని కవిత్రయం మాట పైన చెప్పినదే.

   ధన్యవాదాలు.

   మెచ్చుకోండి

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s